O projekcie

Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści

 – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim

 

 

Projekt pn. Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy konkursy horyzontalne

Nazwa priorytetu inwestycyjnego: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

Cel główny projektu: Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w obszarze zawodów deficytowych, poprzez organizację staży uczniowskich u pracodawców, wycieczek zawodoznawczych, obozów naukowych i językowych dla uczennic i uczniów, a także szkolenia w ramach lokalnej sieci współpracy dla nauczycielek i nauczycieli przedmiotów zawodowych do 31.08.2019 r.”

 Wnioskodawca: Powiat Lubański

 Realizatorzy projektu: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Termin realizacji:  – 02.01.2018 – 31.08.2019

Budżet projektu: 963 287,50 zł, w tym:

 • dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 963 287,50 zł,
 • wkład własny Powiatu Lubańskiego: 55.320,00 zł.

Grupa docelowa: 

 1. Minimum 100 uczniów i uczennic technikum w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.
 1. Minimum 10 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

 

Krótki opis projektu:

Projekt „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim” adresowany jest do minimum 100 uczniów i uczennic, 10 nauczycieli

i nauczycielek przedmiotów zawodowych z Technikum w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu. Jego założenia są oparte na organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów w zawodach deficytowych. Jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb edukacyjnych tych szkół, ich uczniów i nauczycieli.

 

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w:

 • 80 stażach u przedsiębiorców na terenie Dolnego Śląska, w okresie 2 lat szkolnych;
 • 9 dwudniowych wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy stosujących innowacyjne rozwiązania technologiczne,
 • 3 siedmiodniowych obozach naukowych (wg branż) pod kierunkiem pracowników    naukowych,
 • 3 siedmiodniowych obozach językowych branżowych.

Ponadto nauczyciele przedmiotów zawodowych wezmą udział w pracach lokalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń, w tym w 4 szkoleniach m.in. z zakresu ICT, rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów i innowacyjnych metod pracy.

W ramach projektu zostaną opracowane wzorcowe programy staży, programy dydaktyczne obozów naukowych, poradnik metodyczny „Dobre praktyki w organizacji staży, obozów naukowych i obozów językowych, sprzyjających edukacji zawodowej” oraz raporty dające obraz skuteczności działań podjętych i realizowanych w projekcie.

 Zaplanowano także zakup pomocy dydaktycznych do pracowni na rzecz Technikum, z których będą korzystać uczniowie 3 zawodów Technikum, objętych wsparciem. Będzie to zestaw, w skład którego wchodzi 16 komputerów stacjonarnych, komputer serwer, skaner ręczny z oprogramowaniem 3 D oraz program Dieta 5.O, a także szereg pomocy na potrzeby zajęć dydaktycznych, które będą realizowane w czasie obozów naukowych.

Projekt ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia zatrudnienia w zawodach deficytowych po zakończeniu nauki.

Powiat Lubański zakłada, że poprzez realizację planowanych zadań projektowych nastąpi wśród uczniów objętych wsparciem znaczący wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego w zawodach deficytowych. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim.

Projekt powstał w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb edukacyjnych placówek, której wyniki opracowano w formie Powiatowej diagnozy potrzeb edukacyjnych, zatwierdzonej przez Zarząd Powiatu Lubańskiego.

 Korzyści z realizacji projektu:

Projekt zaplanowany i realizowany z myślą o uczniach kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Korzyści dla uczniów i uczennic:

 1. Możliwość ukończenia stażu w nowoczesnym przedsiębiorstwie i otrzymanie stypendium stażowego oraz certyfikatu ukończenia stażu.
 2. Udział w dwudniowych wycieczkach zawodoznawczych do innowacyjnych przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska.
 3. Udział w obozach naukowych pod kierunkiem pracowników naukowych.
 4. Udział w obozach językowych, specjalistycznych dla branży logistycznej, informatycznej lub gastronomicznej.

 

Korzyści dla nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych:

 1. Udział w lokalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń.
 2. Uczestnictwo w szkoleniach dedykowanych tylko tej grupie zawodowej, zgodnie z jej potrzebami.
 3. Możliwość korzystania z nowocześnie wyposażonej pracowni dydaktycznej.

 

Korzyści dla szkoły:

 1. Uczniowie lepiej przygotowani do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
 2. Poprawa warunków pracy dydaktycznej dzięki udziałowi nauczycieli przedmiotów zawodowych w cyklu profesjonalnych szkoleń oraz doposażeniu pracowni w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.
 3. Doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt komputerowy i multimedialny na ogólną kwotę ponad 67.000 zł.

 

Dodatkową korzyścią dzięki realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych jest promocja Szkoły w środowisku, regionie i kraju.

820 total views, 1 views today